Станете автор

Ако желаете да публикувате статия в списанието, моля имайте предвид следните изисквания:

1. Оригиналните авторски статии да са оформени по следния начин: под заглавието се изписват имената на автора или авторския колектив с инициали за първо име и пълното фамилно име, с пореден брой цифри.

2. Статиите да имат обем до 8 страници, включващи таблиците и илюстрациите, литературните източници и резюметата.

3. Обзорите трябва да имат обем до 8 страници и литературни източници до 20 заглавия.

4. Казуистика - клинични случаи трябва да имат обем до 4 страници, без резюме, литературни източници до 10 заглавия.

5. Резюметата да съдържат текст на български език - до 200-250 думи и до 6 ключови думи, подредени по азбучен ред.

6. Онагледеният материал - таблици, фигури и диаграми да се упоменава в скоби, непосредствено след параграфа, за който се отнася. Снимковият материал трябва да се представи в оригинал не по-голям от формат А4 или като файлове с разширение .tif или .jpg с не по-малка разделителна способност от 150 dpi.

Списанието не носи отговорност за автентичността на онагледения материал.

7. В края на статията могат да се изказват благодарности към съвета, разгледал и подпомогнал оформянето на статията, към научния ръководител, сътрудници, лаборатории и др.

8. Книгописът се дава на отделна страница.

9. След книгописа се посочва адресът за кореспонденция - на български език. Той трябва да включва пълния пощенски адрес и по възможност телефон за контакт на отговорния автор.

10. Всички материали се изпращат на адрес: office@medmag.bg или сп. Medical Magazine, 1164 София, ул. "Плачковица" 11

Редакционната колегия си запазва правото:

  • да публикува само материали, които счита за подходящи
  • да публикува мнения, становища и въпроси към публикуваните материали
Материалите се рецензират от членовете Редакционния съвет, а при необходимост - и от поканени рецензенти.
Списанието е включено в НАЦИД - Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране.