Новини

Boehringer Ingelheim отчита положителни бизнес резултати през 2020 г., въпреки влиянието на COVID-19

  • Компанията е поела сериозен ангажимент в научноизследователската си и развойна дейност (НИРД) при разработването на терапевтични продукти в борбата с вируса SARS-CoV-2
  • Общите инвестиции в НИРД нарастват със 7% до 3,7 млрд. евро през 2020 г. (при 18,9% нетни продажби)  
  • Прогнози за 2021 г. – очаква се лек прираст в нетните продажби спрямо изминалата година

Ингелхайм, Германия, 12 април 2021 г. – През 2020 г. Boehringer Ingelheim повишава значително инвестициите си в научноизследователска и развойна дейност (НИРД), в търсене на иновативни терапии за заболявания, за които към момента не съществува задоволителни възможности за лечение. Компанията засилва усилията си при изследванията на терапии с възможен потенциал в лечението на COVID-19. През 2020 г. са инвестирани 3,7 млрд. Евро в НИРД, което е със 7% повече от предходната година. Това е и най-големия процент инвестиции в тази област през цялата 136-годишна история на биофармацевтичната компания. 

„Стартирахме научноизследователската и развойната си дейност за откриване на потенциални терапии в борбата с COVID-19 още в началото на първото тримесечие на 2020 г.”, споделя Хубертус фон Баумбах, председател на Съвета на директорите в Boehringer Ingelheim. „Продължаваме да работим в тази посока, заедно с редица наши партньори по целия свят. Служителите ни постигат забележителни резултати в борбата с COVID-19, като се грижат терапиите ни да  достигат без забавяне до всички пациенти и медицинските специалисти в нужда. Постиженията ни през 2020 г. са резултат от неуморните усилия на всички тези хора.” 

Базирайки се на своите широки познания и опита си в различни терапевтични области, включително в областта на респираторните заболявания и вирусологията, Boehringer Ingelheim  започва работа по различни проекти, чиято цел е откриване на лечение за  COVID-19. През декември 2020 г. компанията обявява, съвместно с Университетската болница в гр. Кьолн, Марбургския университет и Центъра за инфекциозни изследвания в Германия, стартирането на Фаза I/IIa от клиничните изпитвания на BI 767551 – първото неутрализиращо антитяло SARS-CoV-2, което се прилага по инхалаторен път като потенциално ново терапевтично и профилактично средство за блокиране на действието на вируса на мястото на инфекцията. Други инициативи, свързани с COVID-19, включват изследванията и развитието на антитела SARS-CoV-2, които могат да бъдат комбинирани с BI 767551 - малки молекули, инхибиращи репликацията му, и разработването на терапия за предотвратяване на микрокоагулация (кръвни съсиреци).

Постигане на стабилни резултати въпреки пандемията от COVID-19 

Изминалата 2020 г. беше добра година за Boehringer Ingelheim, въпреки глобалното и всеобхватно влияние на пандемията от COVID-19. Всички бизнес сегменти имат положителен принос към нетните продажби и оперативните приходи. Компанията отчита нетни продажби на стойност 19,57 милиарда евро, т.е. скок с 3% спрямо предходната година. Тук значително влияние оказват флуктуациите във валутния пазар и световната валута – след  отчитане на въздействието им, нетните продажби на компанията бележат годишен ръст от 5,6%.

Последователност при инвестирането в материални активи

През 2020 г. компанията инвестира 1,05 млрд. евро (2019 г.: 1,07 млрд. евро) в материални активи, включително в обект за широкомащабно производство на биофармацевтични продукти (LSCC) в гр. Виена, Австрия, и нов център за разработване на биофармацевтични продукти (BDC) в Биберах, Германия. Незначително понижаване на разходите ни в материални активи спрямо рекордните нива от 2019 г., поради частичното забавяне на строителните дейности, причинено от пандемията от COVID-19.

Наличието на целеви сливания и придобивания (M&A) допълват портфолиото на компанията

През 2020 г. Boehringer Ingelheim приключва сделките по няколко придобивания с цел селективно разширяване на портфолиото си. Наред с придобиването на  Global Stem cell Technology (GST) и закупуването на акционерен дял в китайската компания New Ruipeng Group, които са компании в областта на ветеринарната медицина,  през м. декември е обявено и придобиването на всички дялове в швейцарската биотехнологична компания NBE-Therapeutics, която е фокусирана върху разработването на конюгати антитяло-лекарства (ADC) и таргетирани онкологични терапии, използвайки имуностимулиращата платформа iADC™. Това придобиване добавя още едно ключово измерение към работата на Boehringer Ingelheim, насочена към пациенти с трудни за лечение солидни тумори, като част от цялостното портфолио на компанията за разработване на онкологични терапии. 

Фармацевтични продукти за хуманната медицина – стабилен растеж във всички региони 

Достигащите до 14,42 млрд. евро нетни продажби от фармацевтични продукти за хуманна употреба бележат голям ръст с 5,8% (спрямо предходната година, след корекция на ефекта от валутните разлики) и образуват 74% от общите нетни продажби. Към тези резултати принос оказват всички региони.

Лекарствата за лечение на сърдечносъдови, метаболитни и респираторни заболявания продължават да имат най-съществен принос към нетните продажби. Empagliflozin, който се прилага редом със специален хранителен режим и физически упражнения с цел понижаване на нивата на кръвната захар при възрастни пациенти със захарен диабет тип 2 (ЗДТ2), остава на първо място по принос на доходи в областта на хуманната медицина. Empagliflozin намалява риска от смъртни случаи в резултат от сърдечносъдови заболявания при възрастни пациенти със ЗДТ2 и сърдечносъдово заболяване. За първи път nintedanib - медикамент за лечение на пациенти с идиопатична белодробна фиброза (ИБФ), интерстициална белодробна болест, свързана със системна склероза (SSc-ILD), а в някои държави и за други хронични фиброзиращи интерстициални белодробни заболявания с прогресивен фенотип, е втори в приноса към приходите на компанията.

Големи инвестиции в научноизследователска дейност за развитие на фармацевтични продукти в хуманната медицина  

Инвестициите в научноизследователската и развойна дейност в лекарствени продукти в хуманната медицина възлизат на 3,28 млрд. евро или 22,8% от нетните продажби. Работи се върху приблизително 100 проекта на различни фази от изследователския процес. Целта е 75% от тези проекти да дадат като резултат първата молекула в техния клас от активни съставки или в нова терапевтична област. Над 50% от тях имат потенциал за постигане на голямо откритие. Акцентът в изследванията и развитието в областта на хуманната медицина е върху сърдечносъдовите и метаболитните заболявания, онкологията, респираторните заболявания и имунологията, заболяванията на централната нервна система и здравето на очите.

Производство на биофармацевтични продукти – компанията е един от водещите доставчици в този сектор  

Boehringer Ingelheim е един от водещите производители на биофармацевтични продукти, както за собственото си портфолио, така и за партньори по целия свят. Общо 60% от всички водещи 20 фармацевтични и иноваторски биотехнологични компании са клиенти на този сегмент от бизнеса на компанията, която извършва производство под наименованието Boehringer Ingelheim BioXcellenceTM. През 2020 г. биофармацевтичният бизнес постига нетни продажби от 837 млрд. евро или повишение с 6,6% (спрямо предходната година след корекция на ефекта от валутните разлики).  

Прогнози за 2021 г. – Boehringer Ingelheim очаква лек ръст в нетните продажби спрямо изминалата година 

Продължаващата пандемия от COVID-19 и предизвикателната бизнес среда с все повече нарастващия натиск за промяна на цените на няколко от ключовите пазари вероятно ще окаже влияние върху резултатите на Boehringer Ingelheim през 2021 г. Допускайки, че ваксините и другите лекарствени продукти, които към момента са в процес на одобрение, ще помогнат за овладяване на пандемията от COVID-19, компанията очаква силен общ пазарен растеж при лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание. През 2021 г. Boehringer Ingelheim очаква да постигне лек прираст в нетните продажби спрямо изминалата година. 

Годишният финансов доклад за 2020 г. може да бъде намерен на адрес:

https://annualreport.boehringer-ingelheim.com/

 

Сподели: